Kanjertraining

De Kanjertraining heeft tot doel sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen en het welbevinden te vergroten bij kinderen en jongeren.

De Kanjertraining op school bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de leerkracht in de klas op de eigen school geeft. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Kanjertraining is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 16 jaar die problemen hebben in de omgang met anderen en voor hun klasgenoten en/of ouders. De Kanjertraining is in 1996 begonnen als een ouder-kindtraining. Inmiddels is de training uitgegroeid tot een volwaardige methode voor het basis- en voortgezet onderwijs en streven we de volgende doelen na:
 • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
 • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
 • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
 • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
 • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
 • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

 


GBS De Regenboog als Kanjerschool
Op De Regenboog is ons schoolteam opgeleid om de aanpak van de Kanjertraining te kunnen toepassen. Daardoor mogen wij ons officieel Kanjerschool noemen.

Twee werelden
De Kanjertraining maakt een onderscheid in de 'wereld van vertrouwen' waarin de mensen elkaar recht willen doen. En 'de wereld van angst en wantrouwen'. De Kanjertraining hanteert de vuistregel dat zo'n 20% van de kinderen de neiging heeft angstig en/of wantrouwend naar anderen te kijken.  Deze manier van kijken naar anderen (wantrouwend, of juist niet), maakt een verschil inde wijze waarop deze kinderen sociale conflicten veroorzaken en denken op te lossen. De Kanjertraining kiest voor de wereld van vertrouwen en hanteert de vuistregel bij conflicten: zoek een oplossing die in de toekomst houdbaar is en doe elkaar recht.

 Kanjertraining en identiteit.
Vanuit onze christelijke identiteit passen we de principes van de Kanjertraining toe. We mogen de kinderen leren dat God ons liefheeft. Jezus heeft dat aan het Kruis mogelijk gemaakt door met zijn lijden en sterven God en mens te verzoenen. Dat is onze vaste basis om kinderen te leren leven vanuit vertrouwen en respect. 
Vertrouwen: op Gods belofte van vergeving en dat we zijn kinderen mogen zijn.
Respect: voor God als onze Schepper en Hemelse Vader en voor Jezus Christus als onze Redder. Vandaaruit leren we de kinderen ook respect te hebben voor zichzelf en elkaar. Het is immers God Zelf die zegt: Heb je naaste lief als jezelf.

Er zijn 6 belangrijke afspraken bij de Kanjertraining:
 • We hebben respect voor God, onszelf en anderen
 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • Niemand speelt de baas
 • Je bent niet zielig
 • We lachen elkaar niet uit

 


Door het structureel aanbieden van de kanjertraining hopen we een goede bijdrage te leveren aan het terugdringen van pestgedrag. Mocht er toch sprake zijn van pestgedrag dan handelen wij conform ons protocol, zie 'Veiligheid' onder school.
Cookie instellingen