MR en GMR

Medezeggenschapsraad (MR)


De Medezeggenschapsraad op De Regenboog behartigt zaken die met De Regenboog te maken hebben en bestaat uit vertegenwoordigers namens de ouders (drie personen) en namens het team (ook drie personen). De MR heeft op een aantal punten adviesbevoegdheid en instemmingsbevoegdheid. Meer hierover staat te lezen in het reglement voor de MR.
Voor contact met de oudergeleding: dhr. D. van Loenen, e-mail mr@gbsderegenboog.nl

Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR)


Er is ook een bovenschoolse medezeggenschapsraad  van de schoolvereniging CorDeo. De GMR vormt een schakel tussen het College van Bestuur en de ouders voor zaken die op alle CorDeo-scholen betrekking hebben. De GMR heeft op een aantal punten adviesbevoegdheid en instemmingsbevoegdheid. Dat alles staat te lezen in het reglement voor de GMR en dat is op te vragen via de GMR-secretaresse. Er zit een afvaardiging van onze school (één leerkracht) in de GMR. De leden van de GMR vertegenwoordigen de medezeggenschapsraden en bestaat uit 4 personen uit de personele geleding en 4 personen uit de oudergeleding.

Secretaresse van de GMR is Alie Meyvogel: e-mailadres alie.meyvogel@kpnmail.nl.

 
Cookie instellingen