Ondersteuning op De Regenboog

Ondersteuningsgroepen GBS De Regenboog 


Uitgaande van onze visie en missie zijn de doelen van ons onderwijs, in volgorde van prioriteit:
 • Leerlingen zitten goed in hun vel
 • Leerlingen halen de kerndoelen
 • Leerlingen voldoen aan de plusdoelen, gericht op vaardigheden. 

 

Het meeste gebeurt in de klas, maar we hebben op De Regenboog ook verschillende ondersteuningsgroepen.
 

Voor welke leerlingen?

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
 

Hoe weten we dat?

Elk schooljaar hebben we verdeeld in twee periodes. Aan het einde van elke periode worden Cito-toetsen afgenomen, ook worden door het jaar heen methodetoetsen afgenomen. Na afloop van de Cito-periode worden de toetsen geanalyseerd. Ook wordt door het jaar heen gekeken naar het welbevinden van de leerlingen. Voor kinderen die (ver) onder het gemiddelde, of juist (ver) boven het gemiddelde scoren is er extra ondersteuning, in en zo nodig buiten de klas. Plaatsing in een ondersteuningsgroep gaat altijd in overleg met de IB’er.
 

Welke hulp wordt buiten de klas geboden?

Dit kan hulp zijn op het gebied van spelling, lezen of rekenen, of een kind is gebaat bij meer uitdaging. De extra ondersteuning wordt in eerste instantie in de klasgegeven. Blijkt dat niet voldoende en/of heeft een kind ook baat bij ondersteuning buiten de groep dan kan een leerling voor een bepaalde periode in een ondersteuningsgroep geplaatst worden.
 

Wat zijn ondersteuningsgroepen?

De ondersteuningsgroepen zijn groepen die regelmatig kunnen wisselen van samenstelling, de wissel vindt vaak plaats bij het begin van een nieuwe periode, aan het begin van het schooljaar, of net voor de voorjaarsvakantie.
 

Welke ondersteuningsgroepen zijn er zoal?

 

Ondersteuningsgroep Spelling

In deze groep wordt gewerkt aan het ondersteunen van het spellingonderwijs d.m.v. pre-teaching, verlengde instructie en extra in-oefening van de spellingcategorieën.
 

Ondersteuningsgroep Begrijpend lezen

In deze groep wordt met strategielessen geoefend zodat leerlingen deze strategieën kunnen toepassen bij het lezen van een tekst en hun tekstbegrip beter wordt.
 

Ondersteuningsgroep Rekenen

Afhankelijk van in welke groep de leerlingen zitten komen hier de verschillende rekenonderdelen aan de orde d.m.v. pre-teaching, verlengde instructie en extra in-oefening.
 

Ondersteuningsgroep Technisch Lezen

In deze groepen wordt met de leerlingen gelezen aan de hand van de methode Connect lezen of Ralfi lezen, het gaat vooral om veel leeskilometers maken om zo het automatiseren te bevorderen.
 

Ondersteuningsgroep Verrijking

In deze groep zitten de leerlingen meestal met andere leerlingen uit hetzelfde leerjaar. Het gaat om meer- en hoogbegaafde leerlingen die naast de extra verrijking in de klas meer uitdaging of extra ondersteuning nodig hebben in essentiële studievaardigheden en/of mindset-ontwikkeling.
 
Over deze groep en over het beleid rondom de meer- en hoogbegaafde leerlingen willen we hier nog wat extra uitleg geven.
 
Signalering
We proberen vroegtijdig te signaleren of een leerling meer- of hoogbegaafd is, dit ook om onderpresteren te voorkomen.
Voor iedere leerling die op school wordt aangemeld wordt een anamneseformulier ingevuld. Geven de antwoorden op dit formulier aanleiding om te denken aan hoogbegaafdheid dan vragen we de ouder(s) om ook de intake vragenlijst kleuters in te vullen, de leerkracht vult ook een vragenlijst in als het kind 6 weken op school zit, over de antwoorden van beide lijsten gaat de leerkracht het gesprek aan met de ouders. Ook kijken we naar de ontwikkeling van het tekenen en wordt gelet op het welbevinden van de leerling.
Door de hele schoolloopbaan van het kind heen blijven we letten op signalen van meer- en hoogbegaafdheid door onder meer de scores van methode- en niet-methodetoetsen, kijken hoe leerlingen omgaan met aangeboden verrijkingswerk en naar hun welbevinden. In groep 3 en 5 wordt door de leerkrachten de QuickScan hoogbegaafdheid ingevuld voor alle leerlingen en in groep 6 wordt de NSCCT afgenomen.
Opvallende uitslagen worden besproken met de IB’ers, waar nodig wordt ook de talentbegeleider betrokken in dit proces.

Compacten en verrijken
Haalt een leerling een I of I+ score op de Cito dan gaat een leerling in principe voor dat vak compacten, hij hoeft dan niet meer alle instructies mee te doen en alle oefenopgaven te maken. Door het voortoetsen van methodetoetsen of het maken van de eerst proberen dictees wordt gekeken welke onderdelen de leerling al beheerst en waar hij nog aan mee moet doen. In de tijd die vrijkomt doordat de leerling de basisstof compact, wordt verrijkingswerk aangeboden, dit kan zowel verdiepend als verbredend werk zijn. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Plusboeken bij de methode en een map met verschillende soorten verrijkingswerk.
Onderpresterende leerlingen met een lage score worden besproken en hun scores worden geanalyseerd, in overleg met IB’er/talentbegeleider wordt besloten of de leerling mag compacten.

Eerste mogelijkheid buiten de klas
Heeft een leerling niet genoeg aan wat in de klas aan verrijkend werk wordt aangeboden, dan is er de mogelijkheid om één of meerdere periodes deel te nemen aan de ondersteuningsgroep verrijking. In de ondersteuningsgroep wordt op verschillende manieren aan een aantal doelen gewerkt:
 • Mindset/overtuigingen
 • Geheugen (geheugenstrategieën en studievaardigheden)
 • Motivatie
 • Frustratietolerantie
 • Samenwerken
 • Zelfstandig werken (met o.a. ook aandacht voor faalangst en perfectionisme)
 • Uitdaging op rekengebied
 • Uitdaging op taalgebied
 • Ontwikkeling van de 21ste -eeuwse vaardigheden

 


Tweede mogelijkheid buiten de klas
Is er duidelijk sprake van hoogbegaafdheid én wordt op De Regenboog niet voldaan aan de onderwijsbehoefte, dan kan een leerling, in overleg met de IB’er, worden aangemeld voor de CorDeo Plusklas. Voor leerlingen van groep 8 is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de Masterclass op het Corderius of het Junior College van GSG Guido.

Communicatie
De meeste communicatie verloopt via de groepsleerkracht. Via het rapport worden de resultaten van de leerlingen in de klas en de ondersteuningsgroepen ook getoond.
In september zijn er informatieavonden, dan is er ook de mogelijkheid om informatie te krijgen over de ondersteuningsgroepen.

Het beleid meer- en hoogbegaafde leerlingen wordt bewaakt en bijgewerkt door het Expertteam-Hoogbegaafdheid.
Cookie instellingen