Visie kleuteronderwijs

Als onderbouwteam hebben wij onszelf vanuit een gezamenlijke visie op onderwijs in de onderbouw een opdracht gesteld. Deze visie en opdracht sluit aan en bouwt voort op de (onderwijs)visie en strategische doelen van De Regenboog. 

Why: Waar geloven wij in? Wat is onze visie? 

In de groepen 1 en 2 wordt de basis gelegd voor het vervolg van het onderwijs op de Regenboog.  

Wij geloven dat goed onderwijs begint bij het aansluiten op de ontwikkeling van het kind.  We zijn gericht op het ontdekken van de eigenheid van elke leerling. Daarvoor is het nodig dat wij als leerkrachten een veilige omgeving creëren waar een kleuter zichzelf kan zijn. Vanuit die basisveiligheid komen leerlingen tot ontwikkeling. En daarnaast is het belangrijk dat wij als leerkrachten tijd nemen voor het observeren van leerlingen en die observatie vertalen naar een passend aanbod.  

Kleuters ontwikkelen zich onder anderen door ervaring en spel. Daarin onderscheiden kleuters zich van de andere leerlingen in de basisschool. Activiteiten die worden aangeboden dienen betekenisvol te zijn en aan te sluiten bij de manier waarop kleuters ontwikkelen. Wij geloven dat spelenderwijs leren een rijke leeromgeving biedt die past binnen ons doelgericht onderwijs. Daarbij vinden we het belangrijk om de inbreng van de kleuters mee te nemen en zo hun eigenheid serieus te nemen en een beroep te doen op hun creativiteit. 

How: Waar gaan wij voor? Wat is onze missie/opdracht?    

We gaan voor spelenderwijs leren in hoeken, waarbij onze visie het uitgangspunt is. We werken met thema’s en hebben daarbij de totale ontwikkeling van een kind op het oog.  
Bij ons staat de eigenheid van het kind centraal en wij passen hier het onderwijs en de begeleiding op aan. Wij vinden het belangrijk onze leerlingen goed in beeld te hebben. Observeren van de leerlingen is een belangrijke vaardigheid voor ons als leerkracht. Op deze manier krijgen we een goed beeld van de leerling en kunnen we aansluiten bij de “zone van de naaste ontwikkeling”. Daarnaast geven observaties tijdens het spel ons input over hoe we de kinderen kunnen stimuleren om hun spel te verdiepen en welke materialen en spelsuggesties we kunnen toevoegen om dit te bereiken.   
Vanuit een gemeenschappelijk gedragen visie zijn we gericht op samenwerken en leren van elkaar. We maken gebruik van onze professionele ruimte om keuzes te maken in ons aanbod om daarmee aan te kunnen sluiten bij de kinderen in onze groep.  

What: Hoe komen we daar? Wat zie je ons doen? 

We werken met thema’s die we uitwerken in o.a. uitdagende hoeken, betekenisvolle activiteiten en onderwijsleergesprekken. We laten de doelen zoveel mogelijk aan bod komen in de hoeken maar ook in andere situaties. We betrekken de kleuters bij het inrichten van de hoeken (ideeën, materialen meenemen en maken).  
Hoeken zien er aantrekkelijk en opgeruimd uit, waar mogelijk maken we gebruik van echte materialen. We benutten de ruimtes in de school optimaal en maken bewuste keuzes als het gaat om de inrichting van ons lokaal (bijvoorbeeld hoeveel ruimte voor hoeken, hoeveel tafels in het lokaal). We stimuleren als leerkrachten een onderzoekende en nieuwsgierige houding bij leerlingen door het stellen van goed vragen die het denkproces bevorderen. We geven de creativiteit en eigenheid van de kinderen ruimte in de werkjes die we laten maken. Dit betekent dat we kinderen de gelegenheid geven tot autonomie door niet hetzelfde werkje te hoeven maken, zonder dat dit ten koste gaat van het aanleren van bepaalde vaardigheden. Wij observeren onze leerlingen regelmatig, bespreken deze samen en houden de ontwikkeling van de kinderen bij in een observatiesysteem: KIJK. 
Onze observaties kunnen leiden tot een aanpassing van ons aanbod.  
We bieden veiligheid door een stuk herkenbaarheid binnen de kleuterbouw als het gaat om de grote lijnen (bijvoorbeeld werken met dagritme, Kanjertraining).  

  • We stimuleren kinderen om samen te werken. 
  • We werken in een professionele cultuur:  
  • We maken als collega's gebruik van elkaars talenten  
  • We wisselen ideeën en materialen met elkaar uit.  
  • We stimuleren elkaar, we geven elkaar nieuwe impulsen
  • We spreken elkaar vriendelijk en opbouwend aan op het uitvoeren van onze visie
  • We respecteren dat de ander gebruik maakt van de professionele ruimte om bepaalde keuzes in het aanbod te maken. 

Film

In onderstaande film geven we u een beeld van ons kleuteronderwijs.

Cookie instellingen