Wederzijdse verwachtingen ouders - school

In onze schoolgids schrijven we op pagina 19:
Wij zien leerlingen en ouders vanzelfsprekend als de belangrijkste partners in het onderwijs: ouders hebben een bepalende invloed op de vorming van hun kinderen. Wij willen samen met ouders een prettig leef- en werkklimaat creëren waardoor kinderen optimaal ondersteund worden in hun leer- en ontwikkelproces. Ouders en school doen dit ieder vanuit de eigen professionele rol, deskundigheid en verantwoordelijkheid.
 
Onderstaand een praktische uitwerking van wat we daarin als school en ouders mogen verwachten:

Ouders - school:
We bieden:
  • Deskundigheid op onderwijskundig gebied
  • Een veilig leerklimaat, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen
  • In onze communicatie hanteren we de Kanjerafspraken die we ook de kinderen leren
  • Een duidelijke informatievoorziening: zo mogelijk via de schoolapp, indien gewenst ook via e-mail, telefonisch en in een persoonlijk gesprek
  • Een leerlingvolgsysteem waarin we de ontwikkeling van de leerlingen vastleggen, deels ook inzichtelijk voor ouders via het ouderportaal van ParnasSys

School - ouders:
We verwachten:
  • De leerlingen uiterlijk om 8.30 uur op school
  • Respect voor elkaar, wat zich ook uit in een respectvolle communicatie
  • Communicatie verloopt bij voorkeur via de e-mail, bij bijzonderheden telefonisch na schooltijd of op afspraak op een ander tijdstip
  • Instemming met en ondersteunen van de christelijke identiteit van de school
  • Hulp bij activiteiten waar ouderhulp gewenst is, bijvoorbeeld meegaan met excursies of hulp bij ateliers
 
 
                 Samen staan we voor een veilige situatie voor de aan onze zorg toevertrouwde kinderen!
 
Cookie instellingen