Wederzijdse verwachtingen ouders - school

In onze schoolgids schrijven we op pagina 19:
Wij zien leerlingen en ouders vanzelfsprekend als de belangrijkste partners in het onderwijs: ouders hebben een bepalende invloed op de vorming van hun kinderen. Wij willen samen met ouders een prettig leef- en werkklimaat creëren waardoor kinderen optimaal ondersteund worden in hun leer- en ontwikkelproces. Ouders en school doen dit ieder vanuit de eigen professionele rol, deskundigheid en verantwoordelijkheid.
 
Onderstaand een praktische uitwerking van wat we daarin als school en ouders mogen verwachten:

Ouders - school:
We bieden:
  • Deskundigheid op onderwijskundig gebied
  • Een veilig leerklimaat, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen
  • In onze communicatie hanteren we de Kanjerafspraken die we ook de kinderen leren
  • Een duidelijke informatievoorziening: zo mogelijk via de schoolapp, indien gewenst ook via e-mail, telefonisch en in een persoonlijk gesprek
  • Een leerlingvolgsysteem waarin we de ontwikkeling van de leerlingen vastleggen, deels ook inzichtelijk voor ouders via het ouderportaal van ParnasSys

School - ouders:
We verwachten:
  • De leerlingen uiterlijk om 8.30 uur op school
  • Respect voor elkaar, wat zich ook uit in een respectvolle communicatie
  • Communicatie verloopt bij voorkeur via de e-mail, bij bijzonderheden telefonisch na schooltijd of op afspraak op een ander tijdstip
  • Instemming met en ondersteunen van de christelijke identiteit van de school
  • Hulp bij activiteiten waar ouderhulp gewenst is, bijvoorbeeld meegaan met excursies of hulp bij ateliers
 
 
                 Samen staan we voor een veilige situatie voor de aan onze zorg toevertrouwde kinderen!